دیدار با استاد محمدحسین کتابچی (علومی تبریزی)

استاد علومی تبریزی بیا این گفتگوها را زِ دلها یکسر اندازیم بدست آریم جانانی و در پایَش دراندازیم اگر حافظ، کمندِ گفته را بر آسمان افکند دَم از مولا گرفته، ما از آن بالاتر اندازیم اگر او گل برافشانَد و مِی در ساغر اندازد بیا ما در لبِ دریای کوثر لنگر اندازیم اگر او خوش …